Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Statut

Statut

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy decyzji Miejskiej Rady Narodowej w 1946 roku i działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).
 4. Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Żory.

§ 3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Żory zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, na prowadzenie działalności bibliotecznej zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i na doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 4

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Prezydent Miasta.

§ 7

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym jej brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku godło Państwa, a w otoku napis z nazwą Biblioteki.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

 

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie miasta,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
 4. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
 5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,
 7. ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 10

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 11

 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
 3. Pod nieobecność dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, pracownik, w zakresie przez niego określonym.

§ 12

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.
 4. Wynagrodzenia pracowników ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 13

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

W skład Biblioteki wchodzą :

 • Biblioteka Centralna Os. Pawlikowskiego PU-13
 • Filia nr 1 Os. Księcia Władysława
 • Filia nr 2 Baranowice ul. Strażacka 6
 • Filia nr 3 Rowień ul. Rybnicka 226
 • Filia nr 4 Rój ul. Wodzisławska 201
 • Filia nr 5 Os. Sikorskiego
 • Filia nr 6 Rogoźna ul. Wysoka 13
 • Filia nr 7 ul. Klimka 7

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, związków zawodowych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 2. Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
 4. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe, w terminie określonym w odrębnych przepisach, w imieniu Organizatora, zatwierdza Rada Miasta.

§ 16

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m.in. :
 • dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,
 • usługi reprograficzne,
 • organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,
 • realizację imprez zleconych,
 • działalność reklamową i promocyjną.
 1. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 17

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest samodzielnie dyrektor.

§ 18

Biblioteka stosuje w planowaniu rachunkowości ewidencji i sprawozdawczości zasady określone w odrębnych przepisach.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Niniejszy Statut uchwalony został przez Radę Miasta Żory.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Statut-pdf.
  Utworzono dnia 16.08.2016, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych