Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Statut

Statut

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy decyzji Miejskiej Rady Narodowej w 1946 roku i działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).
 4. Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Żory.

§ 3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Żory zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, na prowadzenie działalności bibliotecznej zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i na doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 4

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Prezydent Miasta.

§ 7

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym jej brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku godło Państwa, a w otoku napis z nazwą Biblioteki.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

 

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie miasta,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
 4. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
 5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,
 7. ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 10

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 11

 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
 3. Pod nieobecność dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, pracownik, w zakresie przez niego określonym.

§ 12

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
 3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.
 4. Wynagrodzenia pracowników ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.

§ 13

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

W skład Biblioteki wchodzą :

 • Biblioteka Centralna Os. Pawlikowskiego PU-13
 • Filia nr 1 Os. Księcia Władysława
 • Filia nr 2 Baranowice ul. Strażacka 6
 • Filia nr 3 Rowień ul. Rybnicka 226
 • Filia nr 4 Rój ul. Wodzisławska 201
 • Filia nr 5 Os. Sikorskiego
 • Filia nr 6 Rogoźna ul. Wysoka 13
 • Filia nr 7 ul. Klimka 7

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, związków zawodowych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 2. Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
 4. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe, w terminie określonym w odrębnych przepisach, w imieniu Organizatora, zatwierdza Rada Miasta.

§ 16

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m.in. :
 • dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,
 • usługi reprograficzne,
 • organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,
 • realizację imprez zleconych,
 • działalność reklamową i promocyjną.
 1. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 17

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest samodzielnie dyrektor.

§ 18

Biblioteka stosuje w planowaniu rachunkowości ewidencji i sprawozdawczości zasady określone w odrębnych przepisach.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Niniejszy Statut uchwalony został przez Radę Miasta Żory.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut-pdf.

Utworzono dnia 16.08.2016, 09:14

Przycisk katalog on-line

Przycisk Regionalia

Przycisk Facebook

Przycisk YouTube

Przycisk RODO

Przycisk Partnerzy

Przycisk Biuletyn Informacji Publicznej

Przycisk Zostań przyjacielem żorskiej biblioteki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6