Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbpzory.pl.

Data publikacji strony internetowej: 18.07.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.04.2022.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

​Aplikacja e-Biblioteka Mateusz jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie posiada możliwości zmiany kontrastu,
 • zdjęcia w aplikacji nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • przyciski nie posiadają etykiety tekstowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Płoska, email: promocja@mbpzory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 44 584 w. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Koordynatorem ds. dostępności jest Anna Szopa. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biblioteki położony przy ul. Rybnickiej 6-8 nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnodostępny w godzinach pracy biblioteki.

 • przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych,
 • korytarze, schody oraz windy znajdujące się w budynku są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz wzroku,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, punkt Informacja-Recepcja),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu Informacja-Recepcja),
 • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

​Występujące ograniczenia architektoniczne:

 • brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami (w trakcie realizacji),
 • brak oznaczeń fakturowych na posadzce.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.,
 • zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

​Występujące ograniczenia informacyjno-komunikacyjne:

 • brak oznaczeń dotykowych,
 • brak pętli indukcyjnych.

Przygotowanie deklaracji zgodności:

Deklarację sporządzono dnia 21.09.2020 r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania na https://mbpzory.bip.net.pl/?a=128